November 2022

84000新英譯佛典:《天女多羅一百八名》(大正藏:《聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經》)

25 Nov 2022

在本經中,天女多羅在眾多天人、阿修羅及各類鬼神面前持誦一陀羅尼,令眾人寂靜祥和、言語止息。眾人遂以天女多羅一百八之名稱吟唱贊頌。天女多羅隨即給予精要教法,宣說尋求解脫之重要意義,以及為此所需生起的正確發心。

Read more »

五部新譯經文

18 Nov 2022

持誦頂髻勝陀羅尼的修行在中國漢藏两地和尼泊爾非常受歡迎。根據原始文本《頂髻勝陀羅尼》【大正藏:《最勝佛頂陀羅尼經》(Toh 597)】,最早的教授是為了幫助一位即將投生下界的天人,世尊在頂髻放光之後為帝釋天宣講此陀羅尼。
Read more »

Five New Publications

18 Nov 2022

Today, we published five new publications from the Action Tantra section of the Kangyur, which provide an alternative origin story and include ritual manuals that detail various forms of practice using the dhāraṇī, particularly to prolong life and prevent unfavorable rebirths.
Read more »

84000新英譯佛典:《入決定未決定行印契經》(大正藏:《入定不定印經》)

10 Nov 2022

本經中,妙吉祥菩薩請佛演說,志求無上正等正覺的菩薩,何者決定證果而何者不定。世尊以五種遠程旅行的方式作為譬喻,宣說菩薩在法道上或有退轉、或無退轉的五種行,即羊車行、象車行、日月神力行、聲聞神力行、如來神力行。

Read more »