March 2023

84000新英譯佛典:《無常經》(2)(大正藏:《佛說諸行有為經》)

31 Mar 2023

在本經中,世尊簡要開示了有為法的無常本性。一切眾生,無論其具何等種姓,不論是生為天人,甚或是已證得阿羅漢、辟支佛乃至如來果位,但凡有生,終將隕滅。經文末尾,世尊復以偈文勸誡大眾:諸行無常,寂滅為樂。

Read more »

84000新英譯佛典:《彌勒大獅子吼經》(大正藏:《大寶積經摩訶迦葉會第二十三》)

3 Mar 2023

在本經中,摩訶迦葉提出一系列有關出家人之律儀與修持的問題,佛陀一一詳細作答。爾後,摩訶迦葉請佛住世守護佛法。然而,當佛陀預言摩訶迦葉本人將於未來守護佛法時,摩訶迦葉卻堅稱,為使佛法長久駐世,必須由一位菩薩而非聲聞弟子來荷擔如此重任。佛陀遂將未來保護教法之大任付囑於彌勒菩薩。
Read more »

New Publication: The Great Lion’s Roar of Maitreya

3 Mar 2023

In this sūtra, Mahākāśyapa poses a series of questions to the Buddha about proper monastic conduct and practice, which the Buddha answers at length. Mahākāśyapa then requests the Buddha to remain in the world in order to safeguard the Dharma, but when the Buddha initially predicts that Mahākāśyapa himself will do so in the future, Mahākāśyapa insists that for the Dharma to remain for long, it must be entrusted to a bodhisattva rather than a śrāvaka.
Read more »