July 2020

84000新英譯佛典:《寶網所問經》

9 Jul 2020

離車族童子寶網於夢中得天神之啟示,遂親詣佛所祈請佛陀至毘舍離城。待佛入得城中,寶網童子請佛開示,是否有得聞其名,即可增長菩薩功德之往昔諸佛名號。佛陀言是,並為其宣說東南西北四維上下諸佛名號及其大威神力。寶網童子信受佛語,佛陀進而鼓勵寶網童子日後為人演說此經。
Read more »

84000新英譯佛典:《象威經》

4 Jul 2020

本經之主題為般若波羅蜜多,即觀一切法相皆空之大智慧。經文起始由舍利弗宣講法義,接著佛陀應阿難與文殊師利所問而向眾比丘、菩薩與優婆塞等開轉法輪。此法特為聲聞者、尚未證得般若波羅蜜之「菩提薩埵旃陀羅」及仍執於顯像者而說。佛陀為文殊與舍利弗詳解諸法皆空之理,並說空性中雖無可取亦無可棄,卻能容納一切有為法、無為法,包括菩薩之無量利他事業 。
Read more »