December 2020

84000新英譯佛典:《錫杖經》與《錫杖執持作法儀軌》

3 Dec 2020

84000推出新英譯佛典:《錫杖經》與《錫杖執持作法儀軌》
在《錫杖經》中,佛陀教導比丘如何執持錫杖,並闡明持錫杖之意義。如來應迦葉尊者所問而詳盡闡釋錫杖之特徵(如四股十二環)與象徵意義,以及持之的裨益,並解說錫杖是三世諸佛所執持之法器。
Read more »