Translation Progress

Translations Commissioned: 28,409 pages or 220 texts
(40.6% of the Kangyur)
Translations Completed: 6,063 pages or 83 texts
(8.7% of the Kangyur)
Translations Published: 1,366 pages or 37 texts
(2.0% of the Kangyur)

List of Texts in Translation

Published texts
Click on “Published here” to view
1Toh 83
Bhadrapālaśreṣṭhiparipṛcchā
ཚོང་དཔོན་བཟང་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པ།
The Questions of Bhadrapāla the Merchant
賢護商主所問經
(大寳積經賢護長者會第三十九)
2Toh 85
Maitreyaparipṛcchāparivartasūtra
བྱམས་པས་ཞུས་པ།
The Question of Maitreya
彌勒所問經
(大寳積經彌勒所問會第四十二)
3Toh 86
Maitreyaparipṛcchāparivartasūtra
བྱམས་པས་ཆོས་བརྒྱད་ཞུས་པ།
The Question of Maitreya on the Eight Qualities
彌勒所問八法經
(大寳積經彌勒問八法會第四十一)
4Toh 95
Lalitavistara-sūtra
རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་མདོ།
The Play In Full
廣大遊戲經
(方廣大莊嚴經)
5Toh 100
Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkārasūtra
ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན་གྱི་མདོ།
The Ornament of the Light of Awareness
入諸佛境界智光明莊嚴經
6Toh 115
Sukhāvatīvyūha
བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ།
The Display of the Pure Land of Sukhāvatī
極樂世界莊嚴經
(佛說阿彌陀經)
7Toh 116
Karaṇḍavyūha-sūtra
ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པའི་མདོ།
The Basket’s Display
莊嚴寶箧經
(佛說大乘莊嚴寶王經)
8Toh 122
Ātyayajñānasūtra
འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མདོ།
Wisdom at the Time of Death
臨終智慧經
9Toh 130
Māyopamasamādhisūtra
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན།
The Illusory Absorption
如幻三昧經
(觀世音菩薩授記經)
10Toh 134
Sarvapuṇyasamuccayasamadhi
བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན།
The Absorption That Encapsulates All Merit
集一切福德三昧經
11Toh 150
Avalokiteśvaraparipṛcchāspatadharmaka
སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞུས་པ་ཆོས་བདུན་པ།
The Sūtra of the Question of Avalokiteśvara on the Seven Dharmas
觀自在所問七法經
12Toh 155
Sāgaranāgarājaparipṛcchā
ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ།
The Questions of the Nāga King Sāgara (2)
海龍王所問經
(佛為海龍王說法印經)
13Toh 171
Mahālalikāparipṛcchā
བགྲེས་མོས་ཞུས་པ།
The Questions of an Old Lady
老女人所問經
(佛說老女人經)
14Toh 176
Vimalakīrtinirdeśasūtra
དྲི་མེད་གྲགས་པས་བསྟན་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Teaching of Vimalakīrti
維摩詰所說經
15Toh 179
Samvṛtiparamārthasatyanirdeśa
ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསྟན་པ།
Teaching the Relative and Ultimate Truths
聖說世俗諦及勝義諦經
(清淨毗尼方廣經)
16Toh 186
Buddhabalādhānaprātihāryavikurvāṇanirdeśasūtra
སངས་རྒྱས་ཀི་སོབས་སེད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་བསན་པ།
The Teaching on the Extraordinary Transformation that is the Miracle of Attaining the Buddha’s Powers
神變生佛力經
17Toh 193/739
Śrimahādevīvyākaraṇa
ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལུང་བསྟན་པ།
The Prophecy of Śrī Mahādevī
大吉祥天女授記經
18Toh 194
Jayamatisūtra
རྒྱལ་བའི་བོ་གོས་ཀིས་ཞུས་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Inquiry of Jayamati
勝意所問經
19Toh 210
Śālistambhasūtra
སཱ་ལུའི་ལྗང་པའི་མདོ།
The Sūtra on Rice Sprouts
(佛說大乘稻竿經)
20Toh 212
Pratītyasamutpāda
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ
The Sutra on Dependent Arising
緣起經
21Toh 218
Karmāvaranaviśuddhi-sūtra
ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་མདོ།
Purification of Karmic Obscurations
佛說淨業障經
22Toh 260
Akāśagarbha-sūtra
ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མདོ།
The Sūtra of Akāśagarbha
虛空藏經
(虛空孕菩薩經)
23Toh 267
[*Sākṣipūrnamudraka]
དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་པ།
Calling Witness With A Hundred Prostrations
百拜懺悔經
24Toh 282
Śikṣātraya
བསླབ་པ་གསུམ།
The Threefold Training
三學經
25Toh 283
Āryatrikāyanāmamahāyānasūtra
འཕགས་པ་སྐུ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
The Sūtra of the Three Bodies
三身經
26Toh 300
Kalyāṇamitrasevani
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ།
Reliance upon a Virtuous Spiritual Friend
依止善知識經
(雜阿含經第七百二十六經)
27Toh 309
Anityatāsūtra
མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་མདོ།
The Sūtra on Impermanence
佛說無常經
28Toh 337
Dharmacakra sūtra
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མདོ།
Dharma Wheel Sūtra
法輪經
(雜阿含經第三百七十九經)
29Toh 384
Śrī-guhyasarvacchinda-tantrarāja
དཔལ་གསང་བ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
The Glorious King of Tantras that Resolves All Secrets
能斷一切祕密之續王
30Toh 425
Mahāmāyā-tantrarāja
དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
The Mahāmāyā Tantra
大幻化續王
31Toh 431
Ekalavīrākhya-śrīcaṇḍamahāroṣaṇatantra
ཁོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།
The Tantra of Caṇḍamahāroṣaṇa, The Sole Hero
吉祥大怒尊之續王「獨尊」
32Toh 437
Āryatārākurukullā-kalpa
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་རྟོག་པ།
The Practice Manual of Noble Tārā Kurukullā
聖救度母作明佛母儀軌
33Toh 498
Bhagavan-nīlāmbaradhara-vajrapāṇi-tantra
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྒྱུད
Tantra of the Blue-Clad Lord Vajrapāṇi
薄伽梵青衣金剛手續
34Toh 544
Siddhaikavīratantra
དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད།
The Tantra of Siddhaikavīra
獨尊成就經
35Toh 558
Mahāsāhasrapramardanasūtra
སོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པའི་མདོ།
Destroyer of the Great Trichiliocosm
摧破大千經
(守護大千國土經)
36Toh 563
Mahāmantra-anudhāri-sūtra
གསང་སྔགས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མདོ།
Upholding the Great Secret Mantra
大真言隨持經
37Toh 739/193
Śrimahādevīvyākaraṇa
ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལུང་བསྟན་པ།
The Prophecy of Śrī Mahādevī
大吉祥天女授記經
Works in progress
1Toh 1 (Ch 1)
Vinayavastu Pravrajyāvastu
འདུལ་བ་གཞི་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི།
Monastic Discipline, Chapter 1: On Ordination
律本事之「出家本事」
2Toh 1 (Ch 2)
Vinayavastu Poṣadhavastu
འདུལ་བ་གཞི་ལས་གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི།
Monastic Discipline, Chapter 2: On the Rite of Restoration
律本事之「說戒本事」
3Toh 1 (Ch 3)
Vinayavastu Pravāraṇāvastu
འདུལ་བ་གཞི་ལས་དགག་དབྱེའི་གཞི།
Monastic Discipline, Chapter 3: On the Relaxation of Restrictions
律本事之「自恣本事」
4Toh 1 (Ch 4)
Vinayavastu Varṣāvastu
འདུལ་བ་གཞི་ལས་དབྱར་གྱི་གཞི།
Monastic Discipline, Chapter 4: On the Rains
律本事之「安居本事」
5Toh 1 (Ch 5)
Vinayavastu Carmavastu
ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་གཞི།
Monastic Discipline, Chapter 5: On Leather
律本事之「皮革本事」
6Toh 1 (Ch 6)
Vinayavastu Bhaiṣajyavastu
འདུལ་བ་གཞི་ལས་སྨན་གྱི་གཞི།
Monastic Discipline, Chapter 6: On Medicinal Materials
律本事之「藥本事」
7Toh 6
Vinayakṣudrakavastu
འདུལ་བ་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་གཞི།
Finer Points of Discipline
毘奈耶雜事
8Toh 9
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ།
Prajñāpāramitā in Twenty-Five Thousand Lines
般若波羅密多二萬五千頌
(大般若波羅密多經第二會)
9Toh 10
Aṣṭādaśasāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེར་ཕྱིན་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ། (ཁྲི་བརྒྱད།)
Prajñāpāramitā in Eighteen Thousand Lines
般若波羅密多一萬八千頌
(大般若波羅密多經第三會)
10Toh 11
Daśasāhasrikā-prajñāpāramitā
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་པ།
Prajñāpāramitā in Ten Thousand Lines
般若波羅密多萬頌
11Toh 12
Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་པ།
Prajñāpāramitā in Eight Thousand Lines
般若波羅密多八千頌
(佛說佛母出生三法藏般若波羅密多經)
12Toh 15
Pañcaśatikā-prajñāpāramitā
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ།
Prajñāpāramitā in Five Hundred Lines
般若波羅密多五百頌
(佛說開覺自性般若波羅密多經)
13Toh 17
Prajñāpāramitā-naya-śatapañcāśatikā
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ།
Prajñāpāramitā in One Hundred and Fifty Lines
般若波羅密多一百五十頌
(大般若波羅密多經第十會)
14Toh 18
Bhagavati-prajñāpāramitā-pañcāśatikā
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་བཅུ་པ།
Prajñāpāramitā in Fifty Lines
般若波羅密多五十頌
(佛說五十頌聖般若波羅密經)
15Toh 44 (Ch 31)
Daśabhūmika
ས་བཅུ་པ།
The Ten Grounds: Chapter 31 of the Avatamsaka Sūtra
大方廣佛華嚴經第三十一品之「十地經」
16Toh 44 (Ch 45)
Gaṇḍhavyūha
སྡོང་པོ་རྒྱན་པའི་ལེའུ། སྡོང་པ་བཀོད་པའི་མདོ།
The Gaṇḍhavyūha Sūtra: Chapter 45 of the Avatamsaka Sūtra
大方廣佛華嚴經第四十五品之「入法界品」
17Toh 45
Trisaṃvaranirdeśaparivartasūtra
སྡོམ་པ་གསུམ་བསྟན་པའི་ལེའུ།
The Chapter Explaining the Three Vows
指示三律儀章經
(大寶積經三律儀會第一)
18Toh 46
Anantamukhaviśodhananirdeśa
སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་བསྟན་པའི་མདོ།
The Teaching on Clearing the Boundless Gates
指示淨化無量門經
(大寳積經無邊莊嚴會)
19Toh 47
Tathāgatācintyaguhyanirdeśa
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ།
Teaching the Unfathomable Secrets of the Tathāgatas
宣說如來不可思議秘密經
(大寶積經密跡金剛力士會第三)
20Toh 48
Svapnanirdeśasūtra
རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་མདོ།
The Teaching on Dreams
指示夢經
(大寶積經淨居天子會第四)
21Toh 51
Varmavyūhanirdeśasūtra
གོ་ཆའི་བཀོད་པ་བསྟན་པའི་མདོ།
The Teaching on the Armor Array
指示披甲莊嚴經
(大寶積經被甲莊嚴會第七)
22Toh 52
Dharmadhātu-prakṛtyasaṁbhedanirdeśa
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་པ་བསྟན་པ།
The Teaching on the Indivisible Nature of the Dharmadhātu
法界自性無別經
(大寶積經法界體性無差別會第八)
23Toh 53
Daśadharmaka
ཆོས་བཅུ་པ།
Sūtra of the Ten Dharmas
十法經
(大寶積經大乘十法會第九)
24Toh 54
Samantamukhaparivartasūtra
ཀུན་ནས་སྒོའི་ལེའུ།
The Chapter on the Complete Approach
指示普門章經
(大寶積經文殊師利普門會第十)
25Toh 56
Bodhisattvapitaka
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད།
The Bodhisattva Basket
菩薩藏經
(大寶積經菩薩藏會第十二)
26Toh 59
Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra
འཇམ་དཔལ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་མདོ།
The Array of Virtues of the Mañjuśrī Buddha Realm
文殊佛剎功德莊嚴經
(大寶積經文殊師利授記會第十五)
27Toh 60
Pitāputrasamāgamana
ཡབ་དང་སྲས་མཇལ་བ།
The Meeting of the Father and Son
父子會遇經
(大寶積經菩薩見實會第十六)
28Toh 61
Pūrṇaparipṛcchāsūtra
གང་པོས་ཞུས་པའི་མདོ།
The Sūtra of Pūrṇa's Questions
富樓那請問經
(大寶積經富樓那會第十七)
29Toh 68
Vinayaviniścayopāliparipṛcchā
འདུལ་བ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ།
Ascertaining the Discipline: Upāli's Questions
優波離所問經
(大寳積經優波離會第二十四)
30Toh 69
Adhyāśayasaṃcodana
ལྷག་བསམ་སྐུལ་བ།
The Sūtra which Incites Resolve
發勝志樂經
(大寳積經發勝志樂會第二十五)
31Toh 70
Subāhuparipṛcchātantra
དཔུང་བཟངས་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད
The Questions of Subāhu
善臂所問經
(大寶積經善臂菩薩會第二十六)
32Toh 72
Viradattagṛhapatiparipṛcchā
ཁྱིམ་བདག་དཔལ་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པ།
The Questions of the Householder Viradatta
勤壽長者所問經
(大寳積經勤壽長者會第二十八)
33Toh 74
Sumatidārikāparipṛcchāsūtra
བུ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་མོས་ཞུས་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Girl Sumati's Questions
妙慧童女所問經
(大寶積經妙慧童女會第三十)
34Toh 78
Guṇaratnasaṃkusumitaparipṛcchāsūtra
ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པས་ཞུས་པའི་མདོ།
The Sūtra of Guṇaratnasaṅkusumita's Questions
功德寶花敷請問經
(大寶積經功德寶花敷菩薩會第三十四)
35Toh 82
Jñānottarabodhisattvaparipṛcchāparivarta
བྱང་སེམས་ཡེ་ཤེས་དམ་པས་ཞུས་པའི་ལེའུ།
The Chapter of the Bodhisattva Jñānottara's Questions
妙智菩薩所問經
(大寶積經大乘方便會第三十八 )
36Toh 84
Dārikāvimalaśraddhāparipṛcchā
བུ་མོ་རྣམ་དག་དང་བས་ཞུས་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Girl Vimalaśraddhā's Questions
淨信童女所問經
(大寳積經淨信童女會第四十)
37Toh 96
Mañjuśrīvikrīḍita
འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རོལ་པ།
The Miraculous Play of Mañjuśrī
文殊嬉戲經
(大莊嚴法門經)
38Toh 97
Mañjuśrīvikurvāṇaparivarta
འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་ལེའུ།
The Chapter on Mañjuśrī’s Magical Display
文殊師利神變品
(佛說魔逆經)
39Toh 99
Niṣṭhāgatabhagavajjñānavaipulyasūtraratnānta
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་མཐའ་ཡས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ།
The Precious Extensive Scripture on the Infinite Perfection of the Illustrious One’s Gnosis
薄伽梵智慧顯現無盡經藏
40Toh 101
Kuśalamūlasaṃparigraha
དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ།
Obtaining the Roots of Virtue
總持善根經
(佛說華手經)
41Toh 103
Acintyaprabhāsanirdeśanāmadharmaparyāya
ཁྱེའུ་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།
The Dharma Discourse of the Teaching on the Boy Acintyaprabhāsa
不思議光菩薩所說經
42Toh 106
Saṃdhinirmocana
དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ།
Unravelling the Intent
解深密經
43Toh 107
Ārya-laṅkāvatāra-mahāyānasūtra
འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
The Sūtra on the Descent into Laṅka
入楞伽經
44Toh 109
Gayāśīrṣasūtra
ག་ཡཱ་མགོའི་རིའི་མདོ།
The Sūtra on the Mountain Gayāśīrṣa
迦耶山頭經
(佛說象頭精舍經)
45Toh 110
Āryaghanavyūhanāmamahāyānasūtra
འཕགས་པ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
The Sūtra of the Dense Array
大乘密嚴經
46Toh 112
Karuṇāpuṇḍarīkasūtra
སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་དཀར་པོ།
The White Lotus of Compassion Sūtra
大悲白蓮經
(悲華經)
47Toh 113
Saddharmapuṇḍarīka
དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ།
Sūtra of the White Lotus of True Dharma (Lotus Sūtra)
妙法蓮華經
48Toh 114
Sarvadharmaguṇavyūharāja
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ།
To Vyūharāja on the Qualities of All Dharmas
佛說一切法功德莊嚴王經
49Toh 117
Ratnakāraṇḍa
དཀོན་མཆོག་གི་ཟ་མ་ཏོག
The Basket of the Three Jewels
大方廣寶篋經
50Toh 118
Ratnakoṭi
རིན་པོ་ཆེའི་མཐའ།
The Most Excellent of Jewels
珍寶經
(入法界體性經)
51Toh 124
Ratnākara
དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མདོ
The Mine of Jewels
寶藏經
52Toh 125
Suvarṇasūtra
གསེར་གྱི་མདོ།
Golden Sūtra
黃金經
53Toh 126
Suvarṇabālukopama
གསེར་གྱི་བྱེ་མ་ལྟ་བུ།
Like Golden Sand
猶如金沙經
54Toh 127
Samādhirāja
ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ།
The King of Samādhis Sūtra
三摩地王經
(月燈三昧經)
55Toh 128
Dharmatāsvabhāvaśunyatācala-pratisarvāloka
ཆོས་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད་ལས་མི་གཡོ་བར་ཐ་དད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་བ།
The Dharmatā, Without Wavering From its Intrinsic Emptiness, Appearing Differently to All
法性不動搖於自體性空而差別顯現
56Toh 129
Praśāntaviniścayaprātihāryasamādhi
རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན།
The Absorption of the Miraculous Ascertainment of Peace
寂照神變三摩地經
57Toh 131
Tathāgatajñānamudrāsamādhi
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོ།
The Sūtra on the Samādhi that is the Seal of the Gnosis of the Tathāgatas
如來智印三昧經
58Toh 137
Samādhyagrottama
ཏིང་ངེ་འཛིན་མཆོག་དམ་པ།
Exalted Excellence of Meditative Absorption
最上三昧經
59Toh 138
Mahāsannipātaratnaketudhāraṇī
འདུས་པ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏོག་གི་གཟུངས།
The Great Collection Sūtra of The Incantations of Ratnaketu
大集寶幢陀羅尼經
(寶星陀羅尼經)
60Toh 139
Vajramaṇḍadhāraṇī
རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།
The Sūtra of the Incantation of the Vajra Quintessence
(金剛場陀羅尼經)
61Toh 142
Avikalpapraveśadhāraṇī
རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་འཇུག་པ།
The Incantation, Access to the Nonconceptual
佛說入無分別法門經
62Toh 144
Mahāyānaprasādaprabhāvanasūtra
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་རབ་ཏུ་སྒོམ་པའི་མདོ།
The Sūtra on Cultivating Faith in the Mahāyāna
於大乘起堅信經
63Toh 147
Tathāgatamahākarunānirdeśa (Dhāraṇīśvararājapariprcchā)
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བསྟན་པ། (གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ།)
The Teaching on the Great Compassion of the Tathāgatas (The Sūtra of the Questions of Dhāraṇīśvararāja)
廣示如來大悲 / 總持自在王所問經
(大哀經)
64Toh 148
Gaganagañjaparipṛcchā
ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱིས་ཞུས་པ།
The Questions of Gaganagañja
大集大虛空藏菩薩所問經
65Toh 151
Pratibhānamatiparipṛcchā
སྤོབས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་མདོ།
The Questions of Pratibhānamati
辯慧所問經
(辯意長者子經)
66Toh 152
Sāgaramatiparipṛcchā
བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ།
The Questions of Sāgaramati
海意菩薩所問經
(海意菩薩所問淨印法門經)
67Toh 153
Sāgaranāgarājaparipṛcchā
ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ།
The Questions of the Nāga King Sāgara (1)
海龍王所問經
(佛說海龍王經)
68Toh 154
Sāgaranāgarājaparipṛcchāsūtra
ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Questions of the Nāga King Sāgara (2)
大海龍王請問經
(佛為娑伽羅龍王所說大乘經)
69Toh 159
Brahmadattaparipṛcchā
ཚངས་པས་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པ།
The Questions of Brahmadatta
梵施所問經
70Toh 160
Brahmaviśeṣacintiparipṛcchā
ཚངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་ཀྱིས་ཞུས་པ།
The Questions of Brahmaviśeṣacintin
勝思惟梵天所問經
71Toh 161
Suvikrāntacintadevaputraparipṛcchā
ལྷའི་བུ་རབ་རྩལ་སེམས་ཀྱིས་ཞུས་པ།
The Sūtra of the Questions of Devaputra Suvikrāntacinta
勇猛心天子所問經
(佛說須真天子經)
72Toh 162
Śrīvasuparipṛcchā
དཔལ་དབྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་།
The Questions of Śrīvasu
祥世所問經
73Toh 163
Ratnajāliparipṛcchāsūtra
རིན་ཆེན་དྲ་བ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Questions of Ratnajālin
佛說寶網經
74Toh 164
Ratnacandraparipṛcchā
རིན་ཆེན་ཟླ་བས་ཞུས་པ།
The Questions of Ratnacandra
大乘寳月童子問法經
75Toh 165
Kṣemaṃkaraparipṛcchāsutra
བདེ་བྱེད་ཀྱིས་ཞུས་པ།
The Questions of Kṣemaṃkara
作樂所問經
(菩薩生地經)
76Toh 169
Mahāyānopadeśasūtra
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག
Instruction on the Mahāyāna
大乘口訣經
(大方等大集經寶女品第三)
77Toh 173
Nairātmaparipṛcchā
བདག་མེད་པ་དྲིས་པ།
The Questions of Nairātma
尼乾子問無我義經
78Toh 175
Akṣayamatinirdeśasūtra
བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Teaching of Akṣayamati
無盡意所說經
(大方等大集經第十二無盡意菩薩品)
79Toh 178
Bodhipakṣanirdeśa
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྟན་པ།
The Teaching of Bodhipakṣa
菩提分所說經
(佛說大乘善見變化文殊師利問法經)
80Toh 180
Sarvadharmāpravṛttinirdeśa
ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མེད་པར་བསྟན་པ།
Teaching How All Phenomena are Without Any Origin
宣說諸法無生經
(佛說諸法本無經)
81Toh 181
Pañcapāramitānirdeśa
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་བསྟན་པའི་མདོ།
The Sutra Teaching on the Five Perfections
佛說五波羅蜜多經
(大般若波羅密多經第十一分至第十五分)
82Toh 182
Dānapāramitā
སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ།
The Perfection of Generosity
布施波羅蜜多經
83Toh 183
Dānānuśaṁsānirdeśa
སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ།
The Benefit of Giving
布施利益經
(佛說布施經)
84Toh 184
Bodhisattvacaryānirdeśasūtra
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བསྟན་པའི་མདོ།
The Sūtra Teaching the Conduct of a Bodhisattva
指示菩薩行經
(寶授菩薩菩提行經)
85Toh 185
Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśa
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་བསྟན་པའི་མདོ།
The Sūtra Teaching the Deployment of the Inconceivable Qualities and Gnosis of the Tathāgatas on their Objects
(大方廣入如來智德不思議經)
86Toh 188
Dīpaṁkaravyākaraṇa
མར་མེ་མཛད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ།
Prophecy by Dīpaṁkara
燃燈佛授記經
87Toh 190
Strīvivartavyākaraṇasūtra
བུད་མེད་འགྱུར་བ་ལུང་བསྟན་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Prophecy Concerning Strīvivarta
授記變女經
(樂纓絡莊嚴方便品經)
88Toh 191
Candrottarādārikāvyākaraṇasūtra
བུ་མོ་ཟླ་མཆོག་ལུང་བསྟན་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Prophecy Concening the Girl Candrottarā
(佛說月上女經)
89Toh 195
Avalokinīsūtra
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མདོ།
The Sūtra of Avalokinī
觀音經
90Toh 196
Mañjuśhrīvihāra
འཇམ་དཔལ་གནས་པ།
The Sūtra on the Residence of Mañjuśhrī
文殊住處經
(佛說文殊師利巡行經)
91Toh 197
Amṛtavyāharaṇa
བདུད་རྩི་བརྗོད་པ།
Ambrosial Speech
甘露語經
92Toh 198
Maitreyaprasthāna
བྱམས་པ་འཇུག་པ།
Maitreya’s Setting Forth
彌勒發趣經
93Toh 199
བྱམས་པ་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་མདོ།
The Sūtra on the Bodhisattva Maitreya Taking Birth in Tuṣita
彌勒於兜率天受生經
(佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經)
94Toh 200
Lokānuvartana
འཇིག་རྟེན་གྱི་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པ།
Acting in Harmony with Worldly Customs
隨入世間經
(佛說內藏百寶經)
95Toh 201
Śraddhābalādhānāvatāramudrā
དད་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱག་རྒྱ།
The Seal of Engagement in Kindling the Power of Faith
信力入印法門經
96Toh 204
Pradīpadānīya
མར་མེ་འབུལ་བ།
The Sūtra on Offering Lamps
佛說施燈功德經
97Toh 205
Nāgarāvalambikā
གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་འཚོ་བ།
Livelihood from the City
城市生活經
98Toh 207
Hastikakṣya
གླང་པོའི་རྩལ།
The Sutra on the Elephants’ Exertions
佛說象腋經
99Toh 209
Siṁhanādika
སེང་གེའི་སྒྲ་བསྒྲགས།
Proclaiming the Lion’s Roar
大方廣獅子吼經
100Toh 211
Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་པོ་དང་
Teaching the Beginnings and the Divisions of Dependent Arising
緣起經
101Toh 213
Āryāṅgulimālīyanāmamahāyānasūtra
འཕགས་པ་སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
The Sūtra for the Benefit of Aṅgulimāla
央掘魔羅經
102Toh 214
Rājādeśa
རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ།
The Sūtra of Advice for the King [1]
教誡國王經
103Toh 215
Rājādeśa
རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ།
The Sūtra of Advice for the King [2]
教誡國王經
104Toh 217
Śrīguptasūtra
དཔལ་སྦས་ཀྱི་མདོ།
The Sūtra of Śrīgupta
佛說德護長者經
105Toh 219
Karmāvaraṇapratipraśrabdhisūtra
ལས་སྒྲིབ་རྒྱུན་གཅོད་ཀྱི་མདོ།
The Sūtra on Putting an End to Karmic Obscurations
(大乘三聚懺悔經)
106Toh 222
Mahābherīhārakaparivartasūtra
རྔ་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའི་ལེའུའི་མདོ།
The Sūtra of the Chapter on the Bearer of the Great Drum
大法鼓經
107Toh 227
Sarvavaidalyasaṃgrahasūtra
རྣམ་པར་འཐག་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་མདོ།
The Sūtra Gathering All Fragments
總攝一切研磨經
(大乘方廣總持經)
108Toh 231
Ratnamegha
དཀོན་མཆོག་སྤྲིན་གྱི་མདོ།
The Jewel Cloud Sūtra
寶雲經
109Toh 232
Mahāmegha
སྤྲིན་ཆེན་པོ།
The Great Cloud (1)
大雲經
110Toh 235
Mahāmegha
སྤྲིན་ཆེན་པོ།
The Great Cloud (2)
大雲經
111Toh 240
Avaivartacakrasūtra
ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའི་མདོ།
The Sūtra of the Wheel of No Reversions
不退轉輪經
112Toh 244
Dharmanayasūtra
ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་གྱི་མདོ།
The Sūtra of the Way of the Dharma
法式經
113Toh 245
Dharmaskandha
ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ།
The Collection of Dharma(s)
法蘊經
114Toh 246
Paramārthadharmavijayasūtra
དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མདོ།
The Sūtra of the Victory of the Ultimate Dharma
(第一義法勝經)
115Toh 247
Dharmārthavibhaṅgasūtra
ཆོས་དང་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་མདོ།
Distinguishing Dharma from Worldly Pursuits
大乘辨法法義經
116Toh 261
Upāyakauśalya
ཐབས་མཁས་པའི་མདོ།
The Sūtra on Skill in Means
佛說大方廣善巧方便經
117Toh 265
Mahāsamayavaipulya (Mahādigama)
རྟོགས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཆོ་ག་དང་། འགྱོད་ཚངས་ཀྱི་ལེའུ་ཉི་ཚེ།
The Minor Chapters on the Rituals of Homage and the Clearing away of Remorse from the Sūtra of the Great Realization
大證悟經之頂禮儀軌及懺罪自新小品
118Toh 266
Kusumasaṃcayasūtra
མེ་ཏོག་གི་ཚོགས་མདོ།
The Sūtra of the Flower Collection
花聚經
(佛說稱揚諸佛功德經)
119Toh 269
Daśadigandhakāra-vidvaṁsana
ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ།
Completely Dispelling the Darkness of the Ten Directions
佛說滅十方冥經
120Toh 271
Aṣṭabuddhakasūtra
སངས་རྒྱས་བརྒྱད་པའི་མདོ།
The Sūtra of the Eight Buddhas
八佛經
(八吉祥經)
121Toh 275
Buddhabhūmi
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས།
The Level of Buddhahood
佛說佛地經
122Toh 287
Saddharmasmṛtyupasthāna
དམ་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བཞག
Remaining Mindful of the True Dharma
正法念處經
123Toh 289
Bimbisārapratyudgamana
གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོས་བསུ་བ།
Bimbisāra’s Welcoming
頻鞞娑羅王迎佛經
124Toh 298
Gaṇḍīsūtra
གཎྜཱིའི་མདོ།
The Sūtra of the Gong
犍稚經
125Toh 307
Āyuṣparyanta
ཚེའི་མཐའ།
The Limits of Life's Duration
佛說較量壽命經
126Toh 308
Āyuṣpattiyathākāraparipṛcchā
ཚེ་འཕོ་བ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཞུས་པ།
The Sūtra on Questions about How It Is to Die
指示壽終經
127Toh 311
Saṁjñānaikādaśanirdeśa
འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་པ་བསྟན་པ།
Noble Sūtra Demonstrating Eleven Attitudes
指示十一想經
128Toh 315
Pitṛmātṛsūtra
ཕ་མའི་མདོ།
Father and Mother Sūtra
父母經
129Toh 317
Arthaviniścayadharmaparyāya
དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ།
The Ascertainment of the Meaning
佛說法乘義決定經
130Toh 321
Caityapradikṣiṇagāthā
མཆོད་རྟེན་བསྐོར་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
Verses Concerning Circumambulation of Stupas
繞塔偈
(右繞佛塔功德經)
131Toh 325
Nāgarājabherīgāthā
ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྔ་སྒྲའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
Verses on the Nāga King Bherī
龍王鼓音偈
132Toh 326
Udānavarga
ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།
Buddha’s Pithy Teachings
自說法句集
(法集要頌經)
133Toh 329
Devatāsūtra
ལྷའི་མདོ།
Gods’ Sūtra
天請問經
134Toh 332
Kūṭāgārasūtra
ཁང་བརྩེགས་མདོ།
The Penthouse Sūtra
佛說樓閣正法甘露鼓經
135Toh 336
འཁར་གསིལ་འཆང་བའི་ཀུན་སྤྱོད་པའི་ཆོ་ག
The Rite of the Commitment to Bear the Mendicant's Staff
(又持錫杖法)
136Toh 338
Karmavibhaṅga
ལས་རྣམ་འབྱེད།
Classification of Acts
(佛為首迦長者說業報差別經)
137Toh 340
Karmaśataka
ལས་བརྒྱ་ཐམ་པ།
The Hundred Actions
百業經
138Toh 345
Sūkarikāvadāna
ཕག་མོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ།
The Story About a Sow
宣說母豬善行經
(佛說磋囊法天子受三歸依獲免惡道經)
139Toh 346
Sumagadhāvadāna
མགདྷ་བཟང་མོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ།
Illustrative Account of Magadha Zangmo
摩伽陀賢女譬喻經
140Toh 348
Candraprabhāvadāna
ཟླ་འོད་ཀྱི་རྟོགས་།པ་བརྗོད་པ།
The Account of the Noble Deeds of Candraprabha
宣說月光善行經
(佛說月光菩薩經)
141Toh 349
Śrīsenāvadāna
དཔལ་གྱི་སྡེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ།
The Account of the Noble Deeds of Śrīsena
(吉祥軍阿波陀那)
142Toh 350
Kanakavarṇapūrvayoga
གསེར་མདོག་གི་སྔོན་གྱི་སྦྱོར་བ།
The Previous Life of Kanakavarṇa
金色前生事
(金色王經)
143Toh 358
Śārdūlakarṇāvadāna
སྟག་རྣའི་རྟོགས་པ་རྗོད་པ།
The Account of the Noble Deeds of Śārdūlakarṇa
摩登伽經
144Toh 366
Sarvabuddhasamāyogaḍākinājālasaṃvaranāmottaratantra
སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཕྱི་མ།
The Supplementary Saṃvara Tantra "Union with All Buddhas, the Supreme Bliss of the Ḍākiṇī's Illusory Web"
平等和合於一切佛空行母幻化勝樂續
145Toh 367
Sarvakalpasamuccayanāmasarvabuddhasamayogaḍākinījālasamvarottarottaratantra
རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་བའི་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ།
The Supplementary Tantra to the The Higher Tantra of the Deity Ḍākinījālaśaṃvara, Who is the Union of All the Buddhas
與一切佛平等加行殊勝幻樂空行母續之後續
146Toh 369
Abhidhānottara-tantra
མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད
Appendix to the Discourse Tantra
善說無上續
147Toh 372
Śrīḍākārṇavayoginītantra
མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད།
Ocean of Ḍākas, a Yoginītantra
吉祥空行海瑜伽母續王
148Toh 381
Saṃpuṭanāmamahātantra
ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ།
The Great Tantra Perfect Union
大續「正相合」
149Toh 386
Khasamatantra
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད།
The Tantra Equal to Space
虛空平等續
150Toh 420
Mahāmudrātilaka
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད།
The Tantra of the Tīlaka (Forehead Mark) of Mahāmudrā
大手印明點續
151Toh 424
Buddhakapālatantra
སངས་རྒྱས་ཐོད་པའི་རྒྱུད།
Calvary of Awakening
佛顱瑜伽母續王
152Toh 441
Yathālabdhakhasamatantra
ཇི་བཞིན་བརྙེས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད།
The Tantra "Finding Out Just How It Is, Like the Sky"
如法所得等虛空續
153Toh 443
Samajottaratantra
རྒྱུད་ཕྱི་མ།
The Supplementary Tantra (to the Guhyasamāja)
後續
154Toh 479
Tattvasaṃgraha
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ།
The Compendium of Realities
如來真實總攝經
(佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經)
155Toh 481
Sarvarahasyatantra
ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད།
The Tantra of All Secrets
一切秘密最上名義大教王儀軌
156Toh 482
Trailokyavijaya
འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།
The Great Sovereign of Practices, the Victory Over the Three Worlds
普勝三界品之王
(金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品)
157Toh 543
Mañjuśrīmūlatantra
འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད
The Root Tantra of Mañjuśrī
大方廣菩薩文殊師利根本儀軌經
158Toh 559
Mahāmayūrīvidyārājñī
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ།
The Great Peahen
佛母大金曜孔雀明王經
159Toh 561
Mahāpratisarāvidyārājñī
རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོ་འབྲང་བ་ཆེན་མོ།
Mahāpratisarā, Queen of Spells
聖明覺佛母大隨求符咒
(普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經)
160Toh 562
Mahāśītavana-sūtra
བསིལ་བའི་ཚལ་ཆེན་པོའི་མདོ།
The Great Śītavana Sūtra
大寒林經
161Toh 674-5
Aparimitāyurjñānasūtra
ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པོའི་མདོ།
The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis
大乘無量壽經
162Toh 676
Aparimitāyurjñānahṛdaya
ཚེ་དང་ཡེཤེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྙིང་པོ
The Essence of Aparamitāyus
無量壽智精藏
163Toh 747
Bhūtaḍāmaratantra
འབྱུང་པོ་འདུལ་བ།
The Tantra of Bhūtaḍāmara (Spirit-Subduer)
調伏部多續
(佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經)
164Toh 833
Vajrasattvamāyājālaguhyasarvādarśa
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་གསང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མེ་ལོང།
The Magical Net of Vajrasattva, the Mirror of All Secrets
金剛薩埵幻化網一切秘密明鏡續
165Toh 835
*Upāyapāśapadmamālāpiṇḍārtha
ཐབས་ཀྱི་ཞགས་པ་པདྨོ་འཕྲེང་གི་དོན་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།
The Noose of Methods, the Lotus Garland Synopsis Tantra
聖方便絹索攝蓮華鬘義續
166Toh 3808
Āryaśatasāhasrikāpañcaviṃśatisāhasrikāṣṭadaśasāhasrikā- prajñāpāramitābṛhaṭṭīkā (Prajñāpāramitābṛhaṭṭīkā)
ཡུམ་གསུམ་གནོད་འཇོམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབུམ་པ་དང་ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་པ་དང་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། (ཡུམ་གསུམ་གནོད་འཇོམས།)
Defense of the Three Sūtras: Perfection of Wisdom in A Hundred Thousand Lines, Perfection of Wisdom in Twenty Five Thousand Lines, Perfection of Wisdom in Eighteen Thousand Lines
般若十萬頌、般若二萬五千頌、般若一萬八千頌廣注疏
167IOLTib J321 (=Q 4717)
*Upāyapāśapadmamālāpiṇḍārthavṛtti
ཐབས་ཀྱི་ཞགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་པདྨ་འཕྲེང་གི་དོན་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་པ།
The Commentary on the Noose of Methods, the Lotus Garland Synopsis
聖方便絹索攝蓮華鬘義釋

*This list is being updated. Please check back soon.

(Information updated on: May 31, 2017)

Start Slide Show with PicLens Lite PicLens